DuK Podpora zamestnanosti

Cieľová skupina: jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby, príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít, rodiny s deťmi, neúplne rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny, znevýhodnení uchádzači o zamestnanie.

Aktivity: Dobrovoľnícka stáž, sociálne poradenstvo, vzdelávanie.

Opis: Cieľom projektu je zvýšiť šance ľudí v núdzi na ich sebarealizáciu a podporiť ich začlenenie do spoločnosti. Projekt je zameraný na pomoc a podporu ľudí, ktorí si v dôsledku svojich problémov v rôznych oblastiach ťažko hľadajú prácu, strácajú pracovné návyky a zároveň motiváciu riešiť problémy. Prostredníctvom dobrovoľníckej stáže v Centre rodiny Dúbravka, n. o. majú klienti možnosť vrátiť sa späť do pracovného procesu, znovuzískať či zachovať si pracovne návyky a stať sa súčasťou miestnej komunity. Dobrovoľnícka stáž je podporená sociálnym poradenstvom a aktívnym vzdelávaním v oblastiach finančnej a počítačovej gramotnosti, tréningom sebaprezentácie, precvičovaním formálneho správania, tvorbou životopisu a podobne. Doba dobrovoľníckej stáže je individuálna. Sociálny/a pracovník/čka sprevádza klienta týmto procesom, spolu vyhodnocujú všetky zásadné udalosti, zmeny, potreby, ale aj ťažkosti a obavy, ktoré sa vyskytnú. Významným krokom v rámci projektu je aj nadviazanie spolupráce s pracovnými agentúrami a zamestnávateľmi, ktorým budeme môcť odporučiť človeka s pracovnými schopnosťami a skúsenosťami v dobrovoľníctve.

Doba trvania: 04/2022 – 11/2023

Projekt podporili: Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


www.esf.gov.sk          www.ludskezdroje.gov.sk

www.mpsvr.sk

Otvoriť Zatvoriť

Rozbehli sme nový projekt

Hoci naše súčasné aktivity pre klientov sú veľmi prospešné, často nepostačujú k tomu, aby viedli k výraznejšiemu zlepšeniu situácie ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. Kľúčovým faktorom k zlepšeniu je získanie stabilného príjmu – stáleho zamestnania. Preto sme vytvorili koncept, ktorý postupným krokmi pomôže nezamestnaným ľuďom k uplatneniu sa na trhu práce.

V apríli sme rozbehli projekt s názvom „DuK podpora zamestnanosti“. Cieľom projektu je zvýšiť šance ľudí v núdzi na ich sebarealizáciu a podporiť ich začlenenie do spoločnosti. Projekt bude trvať 20 mesiacov a realizujeme ho v spolupráci s Centrom rodiny Dúbravka, n. o.

Proces je rozdelený na niekoľko krokov. Na začiatku si klient spolu so sociálnym pracovníkom pomenuje problémy pri hľadaní práce a svoje silné a slabé stránky. Nasleduje dobrovoľnícka stáž v Centre rodiny, kde je klient zapojený do plnenia rôznych úloh, čím nadobúda pracovné návyky a učí sa pravidelnosti a zodpovednosti. Zároveň sa stáva súčasťou miestnej komunity. Postupne sa vzdeláva aj v oblasti finančnej a počítačovej gramotnosti, precvičuje si sebaprezentáciu, písanie životopisu a podobne. Celým procesom ho sprevádza naša sociálna pracovníčka, spolu vyhodnocujú všetky zásadné udalosti, zmeny, potreby, ale aj ťažkosti a obavy, ktoré sa vyskytnú. Nasledovať bude nadviazanie spolupráce s pracovnými agentúrami a zamestnávateľmi, ktorým budeme môcť odporučiť človeka s pracovnými schopnosťami a skúsenosťami v dobrovoľníctve.

Momentálne sú do projektu zapojení prví klienti a aktívne pracujeme na zapojení ďalších.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Otvoriť Zatvoriť

Zhodnotenie roku 2022

Doteraz sa nášho nového projektu „DuK Podpora zamestnanosti“ zúčastnilo sedem klientov. Viac ako polovica z nich si už úspešne našla prácu. S niektorými naďalej pokračujeme na ceste za novou prácou. Nezamestnanosť však nie je jediný problém, s ktorým sa naši klienti/klientky stretávajú. Postupom času a nadväzovaním vzťahu spoločne otvárame aj témy ako dlhy, vzťahy alebo závislosť, preto sa snažíme prispôsobiť projekt tak, aby zohľadňoval to, v akom bode svojho života sa človek nachádza. Každý nemá rovnako dlhú cestu a my sme radi, že sa títo zatiaľ siedmi ľudia vydali na ňu spolu s nami.

Počas realizácie projektu sme sa stretli aj s prekážkami, ktoré vnímame pre nás ako výzvu a stále sa učíme, ako projekt zdokonaliť. Zistili sme, že pre väčšinu našich klientov etapa dobrovoľníckej činnosti nie je vhodná v ich momentálnej životnej situácii. Veľa z nich sa nachádza na prahu chudoby a prácu si potrebujú nájsť čo najskôr. Vnímame, že pre týchto klientov bolo najväčším prínosom vzdelávanie, ktorým prešli, ako napríklad tvorba životopisu, príprava na pohovor, finančná a počítačová gramotnosť. Pre inú časť klientov (napríklad invalidných dôchodcov) sa však, naopak, dobrovoľnícka činnosť stala obohacujúcou. Začlenili sa do miestnej komunity v Centre rodiny v Dúbravke, našli si priateľov a aktívne naďalej s Centrom spolupracujú.

2022

Podeľte sa s ostatnými o tento projekt:

Facebook