DuK Podpora zamestnanosti

Cieľová skupina: jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby, príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít, rodiny s deťmi, neúplne rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny, znevýhodnení uchádzači o zamestnanie.

Aktivity: Dobrovoľnícka stáž, sociálne poradenstvo, vzdelávanie.

Opis: Cieľom projektu je zvýšiť šance ľudí v núdzi na ich sebarealizáciu a podporiť ich začlenenie do spoločnosti. Projekt je zameraný na pomoc a podporu ľudí, ktorí si v dôsledku svojich problémov v rôznych oblastiach ťažko hľadajú prácu, strácajú pracovné návyky a zároveň motiváciu riešiť problémy. Prostredníctvom dobrovoľníckej stáže v Centre rodiny Dúbravka, n. o. majú klienti možnosť vrátiť sa späť do pracovného procesu, znovuzískať či zachovať si pracovne návyky a stať sa súčasťou miestnej komunity. Dobrovoľnícka stáž je podporená sociálnym poradenstvom a aktívnym vzdelávaním v oblastiach finančnej a počítačovej gramotnosti, tréningom sebaprezentácie, precvičovaním formálneho správania, tvorbou životopisu a podobne. Doba dobrovoľníckej stáže je individuálna. Sociálny/a pracovník/čka sprevádza klienta týmto procesom, spolu vyhodnocujú všetky zásadné udalosti, zmeny, potreby, ale aj ťažkosti a obavy, ktoré sa vyskytnú. Významným krokom v rámci projektu je aj nadviazanie spolupráce s pracovnými agentúrami a zamestnávateľmi, ktorým budeme môcť odporučiť človeka s pracovnými schopnosťami a skúsenosťami v dobrovoľníctve.

Doba trvania: 04/2022 – 11/2023

Projekt podporili: Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Podeľte sa s ostatnými o tento projekt:

Facebook