Vaše 2% pomôžu tam, kde je nádej obnoviť ľudskú dôstojnosť

fb_banner_motyl_3-original(9.2.2013) - Pomáhame potravinami ruka v ruke s odbornou pomocou tam, kde ľudia žijú v chudobe. Od roku 2013 postupne budujeme systém, ktorého cieľom je osobným prístupom pomáhať pri hľadaní východísk z neľahkých sociálnych a životných situácií rodinám, jednotlivcom, chorým, ľuďom bez práce. K ľuďom v núdzi sme sa začali približovať v roku 2014 prostredníctvom projektu „Stolček prestri sa!“ S pomocou tímu dobrovoľníkov a množstva darcov sa nám podarilo vybudovať stabilnú zbierku trvanlivých potravín, ktoré distribuujeme priamo do domácností. Tento prvý - a už dnes sa dá povedať, že úspešný čiastkový projekt - nám pomáha spoznávať ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc a lepšie pochopiť ich problémy. Zároveň sme aj prostredníctvom neho vytvorili kvalitnú skupinu dobrovoľníkov z rôznych profesií, ochotných obetovať časť svojho voľného času a pomáhať.

V týchto mesiacoch a týždňoch, v spolupráci s profesionálmi v oblasti IT zdokonaľujeme komplexný informačný systém vyvinutý na mieru, ktorý nám má pomôcť skvalitniť a zefektívniť našu prácu a zabezpečiť nevyhnutnú kontrolu. I keď sa snažíme budovať spoluprácu na základe vzájomnej dôvery, kontrolné mechanizmy považujeme za veľmi dôležité.

Nie je naším cieľom „iba“ rozdávať potraviny. Na naše prvé kroky už nadväzuje sociálne poradenstvo a s ním súvisiace odborné služby (právne, psychologické, pomoc s reštrukturalizáciou dlhov, či pomoc pri hľadaní zamestnania), ktoré, ak majú byť kvalitné, musia byť poskytované profesionálmi. Ľudia, o ktorých sa staráme, sa totiž aj sami chcú podieľať na zlepšení vlastnej situácie a my sme si istí, že ľudská podpora a pomoc môžu naozaj priniesť výsledky. Ale k tomu potrebujeme aj Vašu pomoc, lebo bez dobrých partnerov to nepôjde.

Vaše DVE percentá nám preto veľmi pomôžu. Ďakujeme za ne.

Kontaktné údaje pre poukázanie podielu zo zaplatenej dane

Názov: Doma u Kapucínov, n.o.

Adresa: Župné nám. 10, 811 03 Bratislava

IČO: 45742383

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

 • Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

 • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

 • Údaje o neziskovej organizácii Doma u kapucínov napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, NIE však poukázaná suma) novinka od roku 2016!

 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.*** adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

 • ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 • Peniaze na náš účet prevedie príslušný daňový úrad.

 • Do kolónky ROK sa píše 2016

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017

 Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

 V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, NIE však poukázaná suma) novinka od roku 2016!

 Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: - adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY

 • Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.

 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. NOVINKA od roku 2016!

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.


Pár poznámok na záver:

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

- IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Tieto informácie sme čerpali zo stránky www.rozhodni.sk.

Podeľte sa s ostatnými o tento článok:

Facebook

Najnovšie

ĎAKUJEME ZA VAŠE 2%

Čítať viac

Vianoce 2023

Prajeme vám...

Čítať viac