ĎAKUJEME ZA VAŠE 2%

Milí priaznivci Doma u Kapucínov!

Aj tento rok sa obraciame na vás s prosbou o podporu našej činnosti prostredníctvom vašich 2 % (prípadne 3 %) podielu zaplatenej dane.

Vašimi 2% podporíte:

• prácu našich sociálnych pracovníkov v rámci celej Bratislavy, zvlášť však vo vylúčenej komunite na Starej Vajnorskej

• komunitnú aktivitu pri varení a vydávaní teplého jedla 1x do týždňa pre ľudí bez domova v mestskej časti Bratislava - Petržalka.

• pravidelnú potravinovú pomoc pre ľudí v núdzi, ktorú zastrešuje projekt "Stolček, prestri sa!"

Pozývame aj vás, aby ste sa stali súčasťou DOMA a venovali váš podiel zaplatenej dane prijímateľovi, ktorý je zakladateľom Doma u Kapucínov:

názov: Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov

sídlo: Župné nám. 10, 814 99 Bratislava

IČO: 00599107

právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Na tomto mieste nájdete predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb.

Dôležité termíny pre venovanie 2 % (3 %):

do 31. marca 2024: Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie (fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nemajú odklad termínu na podanie daňového priznania) – v tomto prípade je Vyhlásenie už súčasťou daňového priznania.

do 30. apríla 2024: Zasielanie Vyhlásení zo strany zamestnancov, za ktorých zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane (zamestnanec okrem Vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Popis krokov pre zamestnancov:

1. Do 15. februára požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % (3 %) zaplatenej dane.

3. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3 % z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o Potvrdenie tejto práce.

4. Najneskôr do 30. apríla doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením zamestnávateľa a Potvrdením o dobrovoľníckej činnosti daňovému úradu podľa miesta vášho trvalého bydliska.

ĎAKUJEME!

Vaša podpora je pre nás povzbudením pokračovať.


Share with others this article:

Facebook

Latest News

Christmas 2023

We wish you...

Read more

Life also brings changes 3

Changes in the team of social workers.

Read more