DuK Podpora zamestnanosti

Cieľová skupina: jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby, príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít, rodiny s deťmi, neúplne rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny, znevýhodnení uchádzači o zamestnanie.

Aktivity: Dobrovoľnícka stáž, sociálne poradenstvo, vzdelávanie.

Opis: Cieľom projektu je zvýšiť šance ľudí v núdzi na ich sebarealizáciu a podporiť ich začlenenie do spoločnosti. Projekt je zameraný na pomoc a podporu ľudí, ktorí si v dôsledku svojich problémov v rôznych oblastiach ťažko hľadajú prácu, strácajú pracovné návyky a zároveň motiváciu riešiť problémy. Prostredníctvom dobrovoľníckej stáže v Centre rodiny Dúbravka, n. o. majú klienti možnosť vrátiť sa späť do pracovného procesu, znovuzískať či zachovať si pracovne návyky a stať sa súčasťou miestnej komunity. Dobrovoľnícka stáž je podporená sociálnym poradenstvom a aktívnym vzdelávaním v oblastiach finančnej a počítačovej gramotnosti, tréningom sebaprezentácie, precvičovaním formálneho správania, tvorbou životopisu a podobne. Doba dobrovoľníckej stáže je individuálna. Sociálny/a pracovník/čka sprevádza klienta týmto procesom, spolu vyhodnocujú všetky zásadné udalosti, zmeny, potreby, ale aj ťažkosti a obavy, ktoré sa vyskytnú. Významným krokom v rámci projektu je aj nadviazanie spolupráce s pracovnými agentúrami a zamestnávateľmi, ktorým budeme môcť odporučiť človeka s pracovnými schopnosťami a skúsenosťami v dobrovoľníctve.

Doba trvania: 04/2022 – 11/2023

Projekt podporili: Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


www.esf.gov.sk          www.ludskezdroje.gov.sk

www.mpsvr.sk

Otvoriť Zatvoriť

Rozbehli sme nový projekt

Hoci naše súčasné aktivity pre klientov sú veľmi prospešné, často nepostačujú k tomu, aby viedli k výraznejšiemu zlepšeniu situácie ľudí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní. Kľúčovým faktorom k zlepšeniu je získanie stabilného príjmu – stáleho zamestnania. Preto sme vytvorili koncept, ktorý postupným krokmi pomôže nezamestnaným ľuďom k uplatneniu sa na trhu práce.

V apríli sme rozbehli projekt s názvom „DuK podpora zamestnanosti“. Cieľom projektu je zvýšiť šance ľudí v núdzi na ich sebarealizáciu a podporiť ich začlenenie do spoločnosti. Projekt bude trvať 20 mesiacov a realizujeme ho v spolupráci s Centrom rodiny Dúbravka, n. o.

Proces je rozdelený na niekoľko krokov. Na začiatku si klient spolu so sociálnym pracovníkom pomenuje problémy pri hľadaní práce a svoje silné a slabé stránky. Nasleduje dobrovoľnícka stáž v Centre rodiny, kde je klient zapojený do plnenia rôznych úloh, čím nadobúda pracovné návyky a učí sa pravidelnosti a zodpovednosti. Zároveň sa stáva súčasťou miestnej komunity. Postupne sa vzdeláva aj v oblasti finančnej a počítačovej gramotnosti, precvičuje si sebaprezentáciu, písanie životopisu a podobne. Celým procesom ho sprevádza naša sociálna pracovníčka, spolu vyhodnocujú všetky zásadné udalosti, zmeny, potreby, ale aj ťažkosti a obavy, ktoré sa vyskytnú. Nasledovať bude nadviazanie spolupráce s pracovnými agentúrami a zamestnávateľmi, ktorým budeme môcť odporučiť človeka s pracovnými schopnosťami a skúsenosťami v dobrovoľníctve.

Momentálne sú do projektu zapojení prví klienti a aktívne pracujeme na zapojení ďalších.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Otvoriť Zatvoriť

Zhodnotenie roku 2022

Doteraz sa nášho nového projektu „DuK Podpora zamestnanosti“ zúčastnilo sedem klientov. Viac ako polovica z nich si už úspešne našla prácu. S niektorými naďalej pokračujeme na ceste za novou prácou. Nezamestnanosť však nie je jediný problém, s ktorým sa naši klienti/klientky stretávajú. Postupom času a nadväzovaním vzťahu spoločne otvárame aj témy ako dlhy, vzťahy alebo závislosť, preto sa snažíme prispôsobiť projekt tak, aby zohľadňoval to, v akom bode svojho života sa človek nachádza. Každý nemá rovnako dlhú cestu a my sme radi, že sa títo zatiaľ siedmi ľudia vydali na ňu spolu s nami.

Počas realizácie projektu sme sa stretli aj s prekážkami, ktoré vnímame pre nás ako výzvu a stále sa učíme, ako projekt zdokonaliť. Zistili sme, že pre väčšinu našich klientov etapa dobrovoľníckej činnosti nie je vhodná v ich momentálnej životnej situácii. Veľa z nich sa nachádza na prahu chudoby a prácu si potrebujú nájsť čo najskôr. Vnímame, že pre týchto klientov bolo najväčším prínosom vzdelávanie, ktorým prešli, ako napríklad tvorba životopisu, príprava na pohovor, finančná a počítačová gramotnosť. Pre inú časť klientov (napríklad invalidných dôchodcov) sa však, naopak, dobrovoľnícka činnosť stala obohacujúcou. Začlenili sa do miestnej komunity v Centre rodiny v Dúbravke, našli si priateľov a aktívne naďalej s Centrom spolupracujú.

2022
Otvoriť Zatvoriť

Informácia o priebehu realizácie projektu vrátane odporúčaní pre uplatnenie návrhu z projektu v praxi

Prijímateľ: Doma u Kapucínov, n. o.

Kód projektu: 312081BWK9

Názov projektu: DuK podpora zamestnanosti

Celková dĺžka projektu: 1. 4. 2022 - 30. 11. 2023

Miesto realizácie projektu:

Miesto realizácie č. 1: Župné námestie 10, 811 02 Bratislava

Miesto realizácie č. 2: Bazovského 6, 841 01 Bratislava

Cieľová skupina projektu:

1. Jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením,

2. plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby,

3. príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít,

4. rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny,

5. znevýhodnený uchádzač o zamestnanie.

Cieľ/ciele projektu: 312080010 – 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho oživenia hospodárstva.

Očakávané výsledky projektu: Počas doby trvania projektu sme plánovali zapojiť do projektu 20 osôb cieľovej skupiny. Pri výbere nesmelo dochádzať k diskriminácií na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb a zároveň nemalo dochádzať k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb. Účastníci projektu sa mali zapojiť do hlavných aktivít, ktoré boli základné sociálne poradenstvo, dobrovoľnícka stáž a vzdelávanie. Projekt bol rozdelený do šiestich krokov, ktoré na seba nadväzovali. Pre účely realizácie aktivít sa plánovalo zamestnať jedného nového sociálneho pracovníka, ktorý sa mal venovať projektu na plný pracovný úväzok v spolupráci s už existujúcim zamestnancom organizácie, ktorý mal byť vyčlenený pre tento projekt na tretinový pracovný úväzok.

Dosiahnuté výsledky projektu:

Podarilo sa nám naplniť merateľný ukazovateľ a zapojiť do projektu dvadsať osôb cieľovej skupiny. Z toho sa siedmim účastníkom podarilo úspešne zamestnať, s ostatnými aj naďalej pracujeme na zlepšení ich sociálnej situácie. Pri výbere účastníkov nedochádzalo k diskriminácií. Po čase sa ukázalo, že je nutné, aby sme jednotlivé kroky, ktoré projekt obsahoval, individuálne prispôsobovali podľa potrieb účastníkov projektu, taktiež aj hlavné aktivity projektu. Aby sme účastníkov motivovali k zapojeniu sa do dobrovoľníckej stáže, využili sme možnosť ponúknuť im darčekové poukážky na nákup v sieti Tesco v hodnote 10 eur. Ponúkli sme im aj možnosť vykonávať dobrovoľníctvo v priestoroch Kláštora kapucínov, aby sme tak eliminovali prekážku vzdialenosti Centra rodiny, n. o. Počas realizácie projektu sme vymenili zamestnancov, ktorí sa podieľali na realizácií projektu na tretinový úväzok, čo spomaľovalo proces napredovania projektu. Nakoniec sa nám však podarilo tím zastabilizovať a projekt úspešne ukončiť.

Popis východiskovej situácie vo vzťahu k návrhu projektu

Základným cieľom projektu bolo zvýšiť šance ľudí v núdzi na ich sebarealizáciu a podporiť ich začlenenie do spoločnosti. Cieľovou skupinou projektu boli jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby, príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít, rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny, znevýhodnení uchádzači o zamestnanie. Projekt bol zameraný na pomoc týmto ľuďom, ktorí si v dôsledku svojich problémov v rôznych oblastiach ťažko hľadajú prácu, strácajú pracovné návyky a zároveň motiváciu riešiť svoje problémy. Krátkodobé problémy často vznikajú vplyvom straty práce, zhoršenia zdravotného stavu, zvýšenia výdavkov na domácnosť, na deti, vplyvom výraznejšej zmeny životnej situácie a iné. Dlhodobé zhoršené životné podmienky vyplávajú často z generačného cyklu chudoby. Týmto ľuďom poskytujeme pomoc v podobe prijatia a sociálneho poradenstva. Zisťujeme aktuálnu situáciu človeka, identifikujeme problémy, hľadáme spoločne ich príčiny a stanovíme si ciele a konkrétne kroky, ako ich dosiahnuť. Nepriaznivú situáciu prijímateľom sociálnej služby pomáhame preklenúť aj pomocou potravinových balíkov, ktoré sú distribuované raz za mesiac. Cieľom je odľahčiť rodinný rozpočet, aby sa tak prijímateľ mohol zamerať na často hlbšie problémy. Prijímateľov motivujeme k spolupráci, aby boli schopní využiť vlastné vnútorné zdroje a žiť kvalitný život aj bez nás. Pri práci často využívame metódu Motivačných rozhovorov, poradenský rozhovor alebo pomoc od iných odborníkov ako právnikov, expertov na osobný bankrot, či pomoc iných organizácií, ktoré pracujú s podobnou cieľovou skupinou. Pri dlhodobo nezamestnaných sa však stretávame s problémami, ktoré si vyžadujú komplexný prístup. Okrem finančnej nestability či straty pracovných návykov sa potýkajú so stratou sebadôvery, sociálnou izoláciu, vzťahovými problémami, nedostatočným vzdelaním, stigmatizáciou a zhoršeným duševným zdravím. Práve preto sme sa rozhodli navrhnúť projekt tak, aby mohol mať vplyv na všetky tieto oblasti. Aby ho mohli využiť aj ľudia s rodičovskými povinnosťami, ľudia z marginalizovaných komunít či ľudia v preddôchodkovom veku. Inovatívnym nástrojom v našom projekte bolo zapojenie prijímateľa do dobrovoľníckej stáže v priestoroch neziskovej organizácie Centrum rodiny. Dobrovoľnícka stáž predstavovala nástroj, pri ktorej prijímateľ nadobudol nové zručnosti, obnovil si pracovné návyky a stal sa súčasťou miestnej komunity, zároveň bola podporená sociálnym poradenstvom a vzdelávaním v oblasti finančnej a počítačovej gramotnosti. V procese hľadania práce sme poskytovali pracovné poradenstvo, možnosť prípravy na pracovný pohovor či nácvik formálneho správania. Projekt kládol dôraz na pomoc ľuďom v núdzi dosiahnuť sebarealizáciu a získať väčšiu šancu na začlenenie do spoločnosti. Niektoré programy sa sústredia len na zamestnateľnosť, ale náš projekt pristupoval k problému komplexne zohľadňujúc aj psychologický a sociálny aspekt. Dobrovoľníctvo ako také dáva ľuďom príležitosť rozvíjať zručnosti a kompetencie, ktoré môžu byť dôležité pre ich budúcu kariéru. Kľúčové pre osamelých ľudí bolo zapojenie sa do miestnej komunity, a tak sme redukovali pocit izolácie. Zároveň pocit, že prispievajú k niečomu väčšiemu, mal pozitívny vplyv na ich sebavedomie a duševné zdravie. Vykonávanie dobrovoľníckych aktivít u niektorých klientov prispelo aj k vytvoreniu pozitívnych návykov a disciplíne, čo bolo dôležité vo vzťahu k budúcemu zamestnaniu. Na Slovensku sa stretávame s niekoľkými programami, ktoré sú určené pre dlhodobo nezamestnaných, ide najmä o Aktivačné programy, prístup k ponuke pracovných miest, vzdelávacie kurzy. Náš projekt sa snažil o inovatívny prístup a to hlavne tým, že sme sa zamerali iba na určitú cieľovú skupinu, snažili sme sa jej porozumieť, poznali sme potreby prijímateľov, ktorí už dlhšie navštevovali našu organizáciu, experimentovali sme s prístupmi a metódami, ktoré boli prispôsobené individuálne. Dobrovoľníctvo ponúkalo osobný kontakt a sebarealizáciu. Za najdôležitejšie považujeme fakt, že sme sa v projekte zamerali na komplexný prístup. Projekt kombinoval rôzne prvky, ako napríklad odborné poradenstvo, vzdelávanie a dobrovoľníctvo, čo sa ukázalo efektívnejšie ako izolované programy. Taktiež za výhodu považujeme aj fakt, že sme projekt prispôsobovali tak, aby vedel čo najpohotovejšie reagovať na meniace sa situácie u uchádzačov.

Podrobný popis aktivít a spôsob ich realizácie

Medzi hlavné aktivity projektu patrili sociálne poradenstvo, vzdelávanie, dobrovoľnícka činnosť a vyhľadávanie potenciálnych účastníkov projektu. Toto vyhľadávanie predchádzalo už konkrétnym krokom, do ktorých bol projekt navrhnutý, a to boli:

1. Základné sociálne poradenstvo, ktoré pomáhalo klientovi pomenovať svoje problémy a ťažkosti v procese získania práce, pomenovanie si silných a slabých stránok, chýbajúcich zručností a potrebnej pomoci. Cieľom bolo zistenie a eliminácia okolností, ktoré bránia človeku zamestnať sa, zistenie kľúčových schopností, motivácia, práca s rodinným rozpočtom a zvyšovanie finančnej gramotnosti. Aktivity sa vykonávali sociálnymi pracovníkmi/čkami v priestoroch organizácie. V tomto kroku sa rozlišovalo, či je klient vhodný do projektu. Ak napríklad išlo o psychiatrického klienta, podmienkou bolo, aby bol nastavený na liečbu a stabilizovaný.

2. Absolvovanie dobrovoľníckej skúsenosti/stáže v priestoroch organizácie Centrum rodiny, n. o. Klient si v spolupráci so sociálnym pracovníkom navrhol individuálny program stáže podľa možnosti Centra. Spravidla 2x týždenne prišiel do priestorov Centra ako dobrovoľník a pomohol s potrebnými prácami v tomto objekte. V tejto fáze sa dobrovoľník zapojil na približne 3 hodiny, 2x týždenne, kde pracovnou náplňou boli zväčša záhradnícke práce, jednoduché údržbárske a upratovacie práce, ľahká administratívna práca, nákup materiálu, vybavovanie pošty, triedenie potravín, zapojenie sa do kreatívnych aktivít, pomoc zdravotne znevýhodneným pri aktivitách.

3. Absolvovaním dobrovoľníckej skúsenosti v Centre rodiny klient spoznal komunitu, získal základné návyky a zodpovednosť a mal by byť pripravený pre väčšiu zodpovednosť aj časový vklad. Klient sa stal súčasťou tímu komunitného Centra. Sociálny pracovník sprevádzal klienta týmto procesom a spoločne vyhodnocovali udalosti alebo ťažkosti, ktoré sa vyskytli. Spoločne hľadali riešenia na rôzne problémy, s ktorými sa klient stretol aj v osobnom živote. V prípade potreby sociálny pracovník sprostredkoval odbornú pomoc. Centrum rodiny poskytlo aj priestor pre jednorodičov, ktorí sa chceli zapojiť do dobrovoľníctva. Poskytnuté im boli priestory herne, kde ich deti mohli stráviť čas počas výkonu dobrovoľníckej aktivity. Cieľom druhého a tretieho kroku bolo, aby účastníci nadobudli alebo si obnovili pracovné návyky.

4. V tomto kroku sa účastníkom poskytovalo individuálne pracovné poradenstvo zamerané na odstraňovanie bariér a prekážok, ktoré im bránili alebo sťažovali prístup na pracovný trh. Podporovali sme klientov v lepšej orientácii na pracovných portáloch a viedli ich k samostatnosti.

5. Vzdelávanie - v priestoroch našej neziskovej organizácie prebiehalo vzdelávanie v oblasti finančnej a počítačovej gramotnosti, ktoré podporovali ich uplatnenie na pracovnom trhu, ako napríklad tvorba profesijného životopisu, tvorba vlastného emailového konta, tréning seba prezentácie, precvičovanie formálneho správania, príprava na pracovné pohovory a pod.

6. Ďalším krokom v našom projekte bolo zapojenie pracovných agentúr a zamestnávateľov do spolupráce, ktorým sme mohli odporučiť človeka s pracovnými skúsenosťami v dobrovoľníctve, spoľahlivého a zodpovedného.

7. Posledným krokom bolo získanie práce a na určitý čas sa klientovi poskytovala podpora v novom zamestnaní.

Doba trvania projektu bola 20 mesiacov, počas tejto doby sme plánovali zapojiť do projektu 20 klientov z cieľovej skupiny. Pri výbere ľudí do projektu sme sa zamerali najviac na tých, ktorí otvárali tému práce alebo osamelosti. U ľudí, ktorí otvárali tému práce, išlo zväčša o dlhodobo nezamestnaných, alebo u ľudí, ktorí sa ocitli v situačnej chudobe spôsobenej náhlou zmenou v ich živote a potrebovali si znova nájsť prácu a mať príjem. Čo sa týka osamelých ľudí, išlo zväčša o zdravotne znevýhodnených, ktorí mali sťažení prístup na pracovný trh a mali neúspešnú skúsenosť so zamestnaním sa. Motivovali sme klientov, aby sa do projektu zapojili. Pri výbere však nikdy nedochádzalo k diskriminácií na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb, nedochádzalo ani k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb. Napĺňali sme horizontálny princíp rovnosti mužov a žien a nediskriminácie. Pre účely realizácie aktivít projektu bola zamestnaná jedna sociálna pracovníčka, na plný pracovný pomer, ktorá spĺňala odborné a kvalifikačné predpoklady. Obsadili sme aj miesto druhého sociálneho pracovníka, ktorý bol vyčlenený na tento projekt na tretinový pracovný úväzok.

Spočiatku sme sa snažili, aby projekt išiel presne podľa krokov, ktoré sme navrhli. Prví dvaja účastníci ním prešli presne tak, ako bol navrhnutý. Obaja boli zdravotne znevýhodnení a mali príjem v podobe invalidného dôchodku. Pre túto cieľovú skupinu bola dobrovoľnícka činnosť obrovským prínosom. Zapojili sa do aktivít, ktoré vzhľadom na ich zdravotné obmedzenie zvládali a začlenili sa do miestnej komunity, našli si priateľov, cítili sa menej osamelí a zlepšilo sa im psychické zdravie. Vzdelávali sme ich vo finančnej gramotnosti, aby vedeli, ako lepšie vyjsť s príjmom, ktorý už majú. Poskytli sme dlhové poradenstvo, aby sme odľahčili rodinný rozpočet. Naučili sme ich pracovať so základným balíkom Microsoft Office. V poslednom kroku, a to hľadaní práce, sme sa stretli s málo flexibilným slovenským pracovným trhom, ktorý nevedel vyjsť v ústrety zdravotne znevýhodneným. Identifikovali sme potrebu vzniku sociálnych podnikov a chránených dielní, aby sa aj títo ľudia mohli uplatniť na trhu práce. Napriek všetkým týmto prekážkam sa nám v spolupráci s inými organizáciami a charitami podarilo zamestnať oboch týchto účastníkov projektu. Za najväčšie benefity projektu však aj tak obaja považovali možnosť nebyť osamotení a pocit, že svojím konaním prispeli k dobrej veci. Jeden z účastníkov projektu o ňom povedal: „Bol som veľmi spokojný s projektom, do ktorého som sa zapojil. Dalo mi to možnosť nemusieť sedieť iba doma, spoznal som nových ľudí, dostal iný pohľad na život. Dôležité bolo, že som pomáhal aj iným ľuďom. Určite by som odporučil aj ďalším, aby sa do neho zapojili.“

Postupom času a stretávaním sa s potenciálnymi uchádzačmi sme si uvedomili, že návrh je málo flexibilný a nereaguje na aktuálnu potrebu klienta, aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli jednotlivé kroky preskakovať a prispôsobiť uchádzačom, čo sa nám ukázalo ako efektívne. S viacerými uchádzačmi sme začínali najmä vzdelávaním a to tvorbou životopisu, orientáciou sa na pracovných portáloch, reakciami na jednotlivé pracovne ponuky až nakoniec samotnou prípravou na pracovný pohovor. Táto možnosť bola zaujímavá hlavne pre tých uchádzačov, ktorí už mali predchádzajúce krátkodobé pracovné skúsenosti, boli zväčša bez akéhokoľvek príjmu a nájdenie si práce bola pre nich otázkou prežitia. V takýchto prípadoch nebola dobrovoľnícka stáž pre nich motivačná. Ocenili však podporu pri hľadaní vhodnej práce a sociálne poradenstvo, pri ktorom si identifikovali svoje silné a slabé stránky. Niektorí účastníci si takýmto spôsobom dokázali nájsť prácu v priemere do mesiaca a ich sociálna situácia sa celkovo zlepšila. S niektorými z nich sme ostali v kontakte ešte v čase zaúčanie, niektorí to zvládli už bez našej pomoci. Ako riziko sme identifikovali aj nízku motiváciu pre dobrovoľnícku činnosť. Ďalším rizikom, ktorý sme počas projektu identifikovali, bola vzdialenosť Centra rodiny, n. o. od bydliska niektorých záujemcov o dobrovoľnícku činnosť. Aj v tomto prípade sme sa snažili vyjsť klientom v ústrety a ponúkli sme im možnosť vykonávať dobrovoľnícku činnosť v priestoroch neziskovej organizácie Doma u Kapucínov. Vzhľadom na výhodnú polohu kancelárie v centre mesta Bratislavy to znamenalo možnosť zapojenia sa do projektu ďalším ľuďom. V priestoroch kancelárie, ale aj kapucínskeho kláštora vykonávali ľahké manuálne práce na záhrade, v sklade, alebo sme ich zapojili do varenia pre ľudí bez domova. Táto aktivita bola príťažlivá hlavne pre ženy. U všetkých účastníkov sme po čase pracovali s motiváciou vytrvať v projekte. Využívali sme metódu motivačných rozhovor, ale najmä pri dlhodobo nezamestnaných, ktorí potrebovali intenzívnejšiu podporu a boli už dlhšie bez príjmu, sme identifikovali potrebu byť za dobrovoľnícku činnosť finančne odmenení. Rozhodli sme sa preto pre nákupné poukážky od sieti Tesco v hodnote 10 eur, ktoré dostali po výkone dobrovoľníckej činnosti. Zaznamenali sme vyšší záujem zo strany potenciálnych uchádzačov a pravidelnosť vo výkone dobrovoľníckej činnosti už u zapojených klientov. U niektorých klientov sme počas výkonu projektu zaznamenali nutnosť riešiť iné problémy, ako nájsť si vhodné zamestnanie, išlo najmä o vyhľadanie psychiatrickej pomoci a následnej liečby. Taktiež sme sa stretli s úmrtím v rodine u uchádzača, ktorý bol zapojený do projektu. Aj tu sme museli uprednostniť klientovu možnosť vysporiadať sa s touto nepríjemnou situáciou pred dokončením projektu. V každom prípade sme sa snažili, aby bol projekt prispôsobený individuálnym potrebám klientov. Počas času trvania projektu sme hľadali niekoľkokrát nového kolegu/kolegyňu, čo sme tiež považovali za riziko, ktoré sprevádzalo priebeh projektu. Neustále vedenie výberových konaní a následne zaúčanie nového pracovníka/čky nám uberali čas hlavne na výber nových potenciálnych uchádzačov. Aj s touto situáciou sme sa však dokázali vysporiadať a naplniť merateľný ukazovateľ, ktorým bolo 20 zapojených klientov do projektu.

Popis situácie po realizácii projektu a posúdenie realizovaných činností z hľadiska ich aplikačného využitia v praxi

Na lokálnej úrovni priniesol projekt niekoľko pozitívnych výsledkov, a to najmä zvýšenie zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných klientov, ktorí oslovili našu organizáciu. To malo za následok zlepšenie ich finančnej stability, čo malo dopad na celé rodiny. Vzdelávaním sme zvyšovali aj ich kvalifikáciu, čo malo za následok lepšiu konkurencieschopnosť na trhu práce. Dobrovoľnícke aktivity posilnili sociálne väzby medzi sociálnymi pracovníkmi, návštevníkmi Centra rodiny a našimi uchádzačmi projektu. Najväčšie zmeny, ktoré projekt priniesol v našej organizácií v porovnaní s východiskovou situáciou bolo, že sme sa mohli zamerať na viacrozmerný prístup k problému dlhodobej nezamestnanosti. Neobmedzovali sme sa len na poskytovanie sociálneho poradenstva, ale mohli sme využiť aj iné aktivity a služby, ako vzdelávanie a dobrovoľnícku prax. Prostredníctvom týchto aktivít sme dávali možnosť ľuďom nadobudnúť pracovné zručnosti, ale aj pocit sebaurčenia, zvyšovali sme sebavedomie, čo malo priamy dopad na ich psychické zdravie. Zameriavali sme sa na konkrétne, špecifické skupiny ľudí, ktorí majú sťažený prístup na pracovný trh. Identifikovali sme u nich osobitné potreby a výzvy, s ktorými sme si museli počas projektu poradiť. V rámci zamestnávania sme nadobudli niekoľko nových spoluprác, ako napríklad so sociálnym podnikom Deeply alebo s Gréckokatolíckou charitou v Prešove. Umožnili našim účastníkom možnosť zamestnať sa, alebo v prípade Gréckokatolíckej charity sa podieľať na predaji katolíckeho časopisu Cesta. Ďalšou zmenou, ktorú projekt priniesol, bola nutnosť sledovať a hodnotiť výsledky v čase, byť flexibilný a reagovať pohotovo na potreby účastníkov a snažiť sa dosahovať stanovené ciele. Projekt nás v istom smere donútil skúšať nové prístupy a metódy na riešenie problému dlhodobej nezamestnanosti a experimentovať s tým, čo nám zafungovalo najlepšie. Aj naďalej sa budeme v našej organizácií venovať dobrovoľníctvu a vzdelávaniu ľudí hlavne v oblasti finančnej gramotnosti. Cestu vidíme v prepájaní komunít a možnosti zdieľania problémových situácií v živote jednotlivca alebo rodiny. Uvedomujeme si, že kontinuita podpory je dôležitá, a tak aj po skončení projektu budeme poskytovať ďalšiu pomoc a podporu pri hľadaní práce, vzdelávaní alebo zlepšení svojich zručností. Do budúcnosti by sme sa chceli prepojiť s ďalšími organizáciami, ktoré poskytujú podobné aktivity. Takáto spolupráca by zvýšila efektivitu aktivít a ich lepšiu koordináciu.

Podeľte sa s ostatnými o tento projekt:

Facebook